به پورتال شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید خوش آمدید.
<h1 class="entry-title">برچسب: پیش رشد</h1>
۱۰ شهریور

ارتقای شرکت پارس برهان سدید

ارتقای شرکت پارس برهان سدید از مرحله پیش رشد به مرحله رشد با تایید پارک علم و فناوری فارس انجام شد. این شرکت توانست با موفقیت در دوره مقدماتی (پیش رشد) و کسب هویت مستقل حقوقی در شورای پارک علم و فناوری فارس مجوز ورود به مرحله رشد را کسب نماید.