به پورتال شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید خوش آمدید.

دستگاه پیچش تک سیم

این دستگاه طبق استاندارد ملی به شماره ….. ساخته شده است.این دستگاه دارای 5 حالت مختلف سرعت برای تست انواع سیم ها با جنس های مختلف و قطر های مختلف میباشد.