به پورتال شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید خوش آمدید.

دستگاه آزمون استحکام سنگ ساب

این دستگاه طبق استانداردملی به شماره 19815 ساخته شده است.