به پورتال شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید خوش آمدید.

دستگاه صنعتی

دستگاه پیچش تک سیم

این دستگاه طبق استاندارد ملی به شماره ..... ساخته شده است.این دستگاه دارای 5 حالت مختلف سرعت برای تست انواع سیم ها با جنس های مختلف و قطر های مختلف میباشد.

دستگاه آزمون استحکام سنگ ساب

این دستگاه طبق استانداردملی به شماره 19815 ساخته شده است.