به پورتال شرکت طراحی مهندسی پارس برهان سدید خوش آمدید.

ارتقای شرکت پارس برهان سدید

۱۰ شهریور

ارتقای شرکت پارس برهان سدید

ارتقای شرکت پارس برهان سدید از مرحله پیش رشد به مرحله رشد با تایید پارک علم و فناوری فارس انجام شد. این شرکت توانست با موفقیت در دوره مقدماتی (پیش رشد) و کسب هویت مستقل حقوقی در شورای پارک علم و فناوری فارس مجوز ورود به مرحله رشد را کسب نماید.